Privacyverklaring

Stichting Achterhoek Toerisme, gevestigd aan Marktstraat 1 7271AX Borculo, KvK 56041020, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) onze website www.achterhoek.nl. In deze privacyverklaring laten we jou weten welke persoonsgegevens wij tijdens jouw bezoek aan onze website verzamelen, waarom deze gegevens worden verzameld en wat wij ermee doen. Wij raden jou aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens:
www.achterhoek.nl
info@achterhoek.nl
Marktstraat 1
7271AX Borculo
0545250380

Algemene persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Achterhoek Toerisme verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf (rechtstreeks) aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (en type browser)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Locatiegegevens bij gebruik Achterhoek Routes app

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Achterhoek Toerisme verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder na uitdrukkelijke toestemming van jou
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
 • Stichting Achterhoek Toerisme analyseert jouw gedrag door gebruik te maken van cookies op de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Stichting Achterhoek Toerisme verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.
 • Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan hierboven aangegeven, tenzij jij daar vooraf toestemming voor heeft gegevens of wij dit op grond van de wet- en/of regelgeven moeten of mogen doen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Achterhoek Toerisme bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zijn gehouden van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de van toepassing zijnde bewaarplichten, in acht te nemen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Stichting Achterhoek Toerisme deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Achterhoek Toerisme blijft (eind)verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Achterhoek Toerisme jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Social media buttons

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Wij hebben hier geen invloed op. Deze privacyverklaring is derhalve niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Omdat wij geïnteresseerd zijn in gegevens die iets zeggen over het succes van onze website, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand, voor welke pagina’s bestaat de meeste belangstelling maakt Stichting Achterhoek Toerisme gebruik van technische en functionele Google-Analytics cookies. Google Analytics plaats een cookie op uw computer waardoor wij kunnen bijhouden hoe gebruikers onze website gebruiken. De verkregen informatie – met inbegrip van het IP-adres van uw computer, uw domeinnaam, het browsertype en cookies, wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruik wordt en om rapporten over de website aan ons te verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Verder maken wij gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en jouw gebruikersgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage en afschrift

Je hebt het recht op inzage van de op jouw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heb je recht hiervan een afschrift te ontvangen.
Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij de Stichting Achterhoeks Toerisme worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. Je dient je vooraf te legitimeren. Indien gegevens van derden zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie en verwijdering

Je hebt het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van jouw gegevens. Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt je schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is, wordt je uitgenodigd voor een gesprek.
Een verzoek tot correctie of wijziging wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • Indien je de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd.

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Achterhoek Toerisme en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde instantie, te sturen.
Daarnaast heb je recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@achterhoek.nl.

Klacht

Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kun je je tot ons wenden. Stichting Achterhoek Toerisme wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Achterhoek Toerisme neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@achterhoek.nl.

Wijzigen van deze privacyverklaring

Stichting Achterhoek Toerisme kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bewerken. Je kunt zien wanneer voor het laatst is bijgewerkt aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht van de datum waarop zij zijn geplaatst. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op [maart 2021].